ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32

ถนนนิวาศ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์ 044-612408