เข้าสู่ระบบ

สถิติผู้ใช้งาน

1

ตอนนี้

1

วันนี้

1

เดือนนี้

7

ทั้งหมด

การใช้งาน

  1. การในระบบ SMIS นี้สามารถใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในการเข้าสู่ระบบได้ (รหัสผ่านสามารถเปลี่ยนได้ในระบบ) และสามารถใช้งานได้ทุกคน ผู้บริหาร ครู ข้าราชการ ลูกจ้าง ครูธรุการ ครูอัตราจ้าง ฯ ในสังกัด สพม. 32
  2. การดำเนินการใดๆ ก็แล้วแต่ในระบบนี้หากใช้ หมายเลข 13 หลักของใครผู้นั้นจะถือว่าเป็นผู้ขอดำเนินการ
  3. ระบบขออนุมัติไปราชการ สามารถปริ้นหนังสือนำส่ง และรายชื่อผู้ที่เดินทางไปราชการได้แล้ว ในระบบ เพื่อเป็นหลักฐานการเดินทางไปราชการ
  4. สามารถเพิ่มรายชื่อบุคลากรในสถานศึกษาของท่านได้เอง หากรายชื่อในระบบยังไม่มีหรือตกหล่น  (ห้ามเพิ่มนักเรียน)
  5. หากมีนักเรียนเดินทางไปราชการด้วยนั้นในดำเนินการส่งหนังสือให้งานส่งเสริม ฯ ทาง Smart Office ควบคู่กับระบบนี้ไปด้วย
  6. มีข้อสงสัย ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 044-612408 ต่อ 109 งานเทคโนโลสารสนเทศเพื่อการศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบขออนุญาตไปราชการ

คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะการขอรับการประเมินวิทยฐานะ